Δημοσιεύσεις


Πρωτότυπες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Επιστημονική Αναγνώριση – Αναφορές στο Δημοσιευμένο Έργο
Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνεδρίων
Επιμέλεια – Μεταφράσεις Εκδόσεων

Πρωτότυπες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ :

[Επιστροφή στην κορυφή..]

Avdimiotis, S., Mavrodontis. T., Dermetzopoulos, A. and Riavoglou, K. (2006) GIS applications as a tool for tourism planning and education

Interdisciplinary Journal Tourism, Vol. 54, No. 4, pp.309- 424

Avdimiotis, S. (2005) Sustainability of Ecotourism; Future trends and its compatibility with conservation

Journal of Environmental protection and ecology, Vol. 1, Issue. 1.

Karamanidis, I. (2005) New marketing opportunities for peripheral tourism small and medium (SME's) enterprises: the renal patients' market

Tourism Hospitality and Management, Vol. 11, No 2.

Kilipiris, F. (2005) Sustainable tourism development and local community involvement

Tourism and Hospitality Management, Volume 11, Number 2

Valachis, I. (2005) Tourism Education and Training in Greece: a critical assess of the role of government and the private sector in the provision of education and training for hospitality and/or tourism

Tourism Hospitality Management, Vol.11, No.2

Avdimiotis, S. and Christou, E. (2004) GIS Applications in Tourism Planning Involving the Local Communities,

Journal of Environmental protection and ecology, Vol 5, Issue 2.

Christou, E. and Kassianidis, P. (2003) Consumers perception and adoption of online buying for travel products,

Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.12, No.4

Christou, E., Κilipiris, F., Vasilevska, C., Karamanidis, I. and Marinoski, N. (2000) Strategic academic co-operation in tourism education through Tempus-Phare projects: the case of Ohrid

The Tourism Review, (AEIST) Vol.55, No.1

Christou, Ε., Vasilevska, C, Karamanidis, I. and Marinoski, N. (2000) Strategic academic co-operation in tourism education through Tempus-Phare projects: the case of Ohrid,

The Tourism Review, Vol.55, No.l.

Christou, Ε. and Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the hospitality industry: revisiting Porter's generic competitive marketing strategies in Greece

The Tourism Review, Vol.54, No.1

[Επιστροφή στην κορυφή..]


Πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ :

[Επιστροφή στην κορυφή..]

Valachis, I. (2007) Is the training of hospitality and tourism human resources adequate enough in order to improve the industry’s product service quality?

International Scientific Conference “strategic development of tourism industry in the 21st century”, 25-26 May 2007, Ohrid, F.Y.R. of Macedonia

Valachis, I. (2007) Applying sustainable human resources development strategies in a complex of hotels

International Scientific Conference “strategic development of tourism industry in the 21st century”, 25-26 May 2007, Ohrid, F.Y.R. of Macedonia

Avdimiotis, S. (2006) Sustainable Development Theory and Action.

Katerini 2006 Greece 13 – 16 March 2006. “The Green Consumer in the Hospitality Industry”, 3rd Balkan Conference of Environment

Avdimiotis, S. (2006) Personalizing a trip Using next generation electronic tourism guides,

2nd International Scientific Conference Progress in Tourism and Hospitality: Present & Future Challenges 1-4 June2006, Electra Palace Hotel, Thessaloniki, Greece

Avdimiotis, S. (2006) Applied Information technologies in a hotel sitting decision

24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality. Thessaloniki, Greece: University of the Aegean.

Avdimiotis, S., Riavoglou, K. and Dermetzopoulos, A. (2006) E marketing accessibility: a marketing approach to accessible tourism

2nd International Scientific Conference Progress in Tourism and Hospitality: Present & Future Challenges 1-4 June2006, Electra Palace Hotel, Thessaloniki, Greece

Avdimiotis, S. and Kilipiris, F. (2006) The changing tourism market: The case of Cronnotour. A tool for SME’s within the European Economy of the 21st Century, 18th biannual International Congress ‘Tourism and hospitality Industry 2006 Opatija, Croatia, May 2006

Avdimiotis, S. and Mavrodontis, T. (2006) Development of an EPEAEK project in the Department of Tourism Management. Creating a web site

3rd International scientific Conference, FYRoM, Ohrid, 10/2006

Avdimiotis, S. and Riavoglou, K. (2006) Tourism for the disabled: The importance of accessibility in Tourism destinations and resorts

24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality. Thessaloniki, Greece: University of the Aegean.

Avdimiotis, S. and Riavoglou, K. (2006) Feedback as an integral part of tourism planning and development on a local and regional level. The case of Chios Greece 24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality. Thessaloniki, Greece: University of the Aegean.

Christou, E., Lymperopoulos, C. and Kassianidis, P. (2006) Tour operator image and brand loyalty: Examination of the package holidays sector.

24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality. Thessaloniki, Greece: University of the Aegean.

Karamanidis, I., Riavoglou, K. and Valachis, I. (2006) Studying carrying capacity's contribution to destination marketing and lanning: a practical experience.

3rd International Scientific Conference "New Trends in Tourism Education" 22-24 October 2006, Ohrid F.Y.R. of Macedonia

Kilipiris, F. (2006) The E.U. initiative for the Education and the Initial Vocational Training (EPEAEK II) in the Department of Tourism Management of TEI Thessaloniki

3rd International Scientific Conference "New Trends in Tourism Education" 22-24 October 2006, Ohrid F.Y.R. of Macedonia

Kilipiris, F. and Avdimiotis, S. (2006) The changing tourism market. The case of Crinnotour: a tool for SME’s within the European Economy of the 21st century

18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry, 2006. Opatija,Croatia ( 3-5 May).

Kilipiris, F., Karapiperis, S., Dermetzopoulos, A. and Karamanidis, I. (2006) Redefining Sustainable Tourism

2nd International Scientific Congress: “Progress in Tourism and Hospitality”, Thessaloniki, Greece

Mavrodontis, T. and Avdimiotis, S. (2006) GIS applications as a tool for tourism planning and education: A case study of Chalkidiki

Tourism, Vol. 54, No 4/2006, pp. 405-413.

Mavrodontis, T. (2006) Τουριστική εκπαίδευση και το άγος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο αφιέρωμα με θέμα: Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης», www.traveldailynews.gr, Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2006

Mavrodontis, T., Avdimiotis, S. and Christou, E. (2006) Re-engineering the curriculum of the Tourism Management Department. The Implementation of an EPEAEK Project,

3rd International Scientific Conference "New Trends in Tourism Education" Ohrid F.Y.R. of Macedonia.

Mavrodontis, T. (2006) Πολιτιστικός τουρισμός: Μια γενική θεώρηση

Διεθνές Συμπόσιο για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, Θεσσαλονίκη

Valachis, I. (2006) Hospitality and tourism management education: vocational education and training or more flexible and liberal studies? An issue to be discussed

3rd International Scientific Conference "New Trends in Tourism Education" 22-24 October 2006, Ohrid F.Y.R. of Macedonia

Valachis, I. and Giouzepas, I. (2006) Mould tourists into environmental friendly visitors: ‘Interactive architecture’ and eco-educating parks’

2nd International Scientific Conference Progress in Tourism and Hospitality: Present & Future Challenges 1-4 June, 2006, Thessaloniki, Greece

Avdimiotis, S., Mavrodontis, T., Dermetzopoulos, A. and Riavoglou, K. (2005) G.I.S. Applications in tourism planning “A tool for sustainable development involving local communities” EuroCHRIE Paris 10/2005

Christou, E. and Kassianidis, P. (2005) Persuation effectiveness of alternative types of Internet advertising for hotels: A cross-cultural study. ENTER 2005 Conference: Information and Communication Technologies in Tourism. Innsbruck, Austria: International Federation of Information Technology in Travel & Tourism (IFITT).

Karamanidis, I. and Karamanidou, C. (2005) Kidney Patients: A New Niche Market For Tourism Small And Medium Enterprises

VIII International Conference "Contemporary Trends in Tourism Industry” Ohrid, FYROM

Kilipiris,F. and Karamanidis, I. (2005) New tourist product for sustainable tourist development: the village of Maloviste as an integrated tourist destination, 23rd EuroCHRIE Conference «Facing Change in Tourism and Hospitality». Paris, 26-28 Οκτωβρίου.

Kilipiris, F. (2005) Sustainable Tourism Development and Local Community Involvement». VIII International Conference, “Contemporary Trends in Tourism Industry”, 26-27 May, 2005, Ohrid, F.Y.R. of Macedonia

Mavrodontis, T., Avdimiotis, S. and Christou, E. (2005) GIS applications in tourism planning: a tool for sustainable development involving local communities, 23rd EuroCHRIE conference, Paris, France.

Valachis, I. (2005) Important features that hospitality management education should overcome in an attempt to develop valuable human resources; the example of Greece

VIII International Conference, “Contemporary Trends in Tourism Industry”, 26-27 May, 2005, Ohrid, F.Y.R. of Macedonia

Valachis, I. and Giouzepas, I. (2005) Landscape Architecture’ as a dynamic for sustainable development in tourism: the case of ‘vegetation’

International Conference On Tourism Development And Planning, June 11-12, 2005, A.T.E.I. Patras, Greece

Valachis, I. and Giouzepas, I. (2005) Gaining Competitive Advantage In Small-Medium Hospitality Enterprises By Applying ‘Interactive Landscapes’

VIII International Conference, “Contemporary Trends in Tourism Industry”, 26-27 May, 2005, Ohrid, F.Y.R. of Macedonia

Avdimiotis, S. (2004) Transboundary pollution: (2004) The sustainability of ecotourism: future trends and expectations.

International Scientific Symposium of B.EN.A and Florina prefecture

Christou, E., Avdimiotis, S., Kassianidis, P. and Sigala, M. (2004) Examining the factors influencing the adoption of Web-based ticketing: etix and its adopters.

ENTER 2004 Conference: Information and Communication Technologies in Tourism. Cairo, Egypt: International Federation of Information Technology in Travel & Tourism (IFITT).

Christou E. and Kilipiris F. (2004) Customer loyalty in the Hospitality Industry: The impact of emotional satisfaction.

Annual EuroCHRIE Conference. Ankara, Turkey: Bilkent University

Karamanidis, I., Christou, Ε., Kilipiris, F. and Lymperopoulos, C. (2004) Customer loyalty in the hospitality industry: the impact of emotional satisfaction.

Annual EuroCHRIE Conference: Global Issues & Trends in the Hospitality and Tourism Industries. Ankara, Turkey: Bilkent University.

Valachis, I. and Karamanidis, I. (2004) Major issues that hospitality management education faces in developing countries in an attempt to develop effective human resources; the Moldavian case

BSUN 2004 CONGRESS ‘Education and Technology Transfer as Prerequisites of Sustainable Development of the Black Sea Region’, October 6-9, 2004, Chisinau, Moldova

Avdimiotis, S. (2003) The contemporary tourism education within the framework of globalization, Educating for Tomorrow’s Tourism.2003, October 2003, Ohrid FYROM

Avdimiotis, S., Mavrodontis, T., and Passalis, N. (2003) Students’ Industrial Placements in Greek Tourism Firms with the benefit of Hindsight: the case of the Departments of Tourism Management of the Technological Educational Institutes (T.E.I.’s). Educating for Tomorrow’s Tourism.2003, October 2003 Ohrid FYROM

Christou, E. and Kassianidis, P. (2003) Adoption of e-shopping for air travel services: an investigation of consumers’ perceptions. 58th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Palm Springs, U.S.A.: I-CHRIE.

Christou, E., Karamanidis, I., Mavrodontis, T. and Sigala, M. (2003) Sustainable development in tourism management curricula: an international paradigm. International Scientific Conference: Sustainable Tourism Development and the Environment. Chios, Greece: University of the Aegean.

Kilipiris, F. (2003) Sustainable Tourism in remote mountainous Greece: Agrotourist attitudes and motivations. 2nd International Scientific Conference ‘Sustainable Tourism Development and the Environment’, October 2-5th 2003 Chios, Greece: University of the Aegean.

Mavrodontis, T. (2003) Τhe Bells toll only for Men: Mt Athos as a special case of a religious heritage site

18th International Tourism Students Conference: The future of the past: Challenges for Heritage Tourism, Porto Carras, Chalkidiki, Greece, May 14-18, 2003 (CDRom and www.tour.teithe.gr).

Mavrodontis, T., Christou, E., Karamanidis, I. and Sigala, M. (2003) Sustainable Development in Tourism Management Curricula: An International Paradigm

2nd International Scientific Conference: Sustainable Tourism Development and the Environment. University of the Aegean, Chios, Greece.

Valachis, I. (2003) Essential competencies for a hospitality management career: the role of hospitality management education

Tempus – Phare No CD – JEP 15007/2000 Conference, ‘Education for Tomorrow’s Tourism’, 10-12 October 2003, F.Y.R. of Macedonia

Christou, E. and Kassianidis, P. (2002) Examining the adoption of e-shopping for travel services: determinants of consumers’ perceptions. ENTER 2002 Conference: Multi-Channel Strategies in Tourism. Innsbruck, Austria: International Federation of Information Technology in Travel and Tourism (IFITT).

Mavrodontis, T. (2002) Urban Regeneration through Tourism in Thessaloniki: The Case of the Old Seaport Market of Ladadika. Case No 11 in: Tourism and Urban Regeneration, Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, by Members of European Tourism Universities Partnership (ETUP) Université de Savoie, France, 2002. Published in CDRom, pp. 52-57.

Mavrodontis, T. (2002) Starting from Scratch: The Development of Rural Tourism in a Remote Community- The Case of Livadia. Case No 7 in: Rural Tourism and Development, Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, by Members of European Tourism University Partnership (ETUP), Université de Savoie,,Published in CDRom.

Mavrodontis, T. (2002) The Flimsy Link: The tenuous Connection between Education and the Tourism Industry in Greece.

European Tourism Universities Partnership (ETUP} Seminar in Helsinki, December 2002. Published in: www.etup.org.

Sigala, M. and Kassianidis, P. (2002) Internet and the structure of airline distribution systems.

52nd Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST). Salvador de Bahia, Brazil

Kilipiris, F., Christou, E. and Mavrodontis, T. (2001) Rural Tourism in remote communities: the case of Livadia, International Scientific Conference «Tourism on Islands and Specific Destinations». Chios, October 2-5th 2001

Mavrodontis, T. and Christou, E. (2001) Η Επιλογή του Αγροτοτουρισμού στα Πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης. Κοινωνικές και Οικονομικές Προεκτάσεις

Εισήγηση στο Συνέδριο: «Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία», Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου , Οκτώβριος 1999. Εις: Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων (Σ.Σ.Ο.Ε.), Επιμέλεια Ι. Κούκου, σελ. 28-39, Μεσολόγγι.

Mavrodontis, T. and Igoumenakis, N. (2001) Η Έλλειψη Ειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Αγορά Εργασίας και οι Τάσεις της

Ειδικά Θέματα, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, σσ. 15-24, ΥΠΕΠΘ, ΙΤΕ.

Mavrodontis, T. and Igoumenakis, N. (2001) Οι Κοινωνικο-οικονομικές Επιδράσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, σελ. 71-94, ΥΠΕΠΘ, ΙΤΕ.

Mavrodontis, T. (2000) Rural Tourism in Remote Communities: the case of Livadia Paper presented at the International Scientific Conference: Tourism on the Islands and Specific Destinations. University of the Aegean, Chios, Greece.

Mavrodontis, Τ., Christou, Ε. and Karamanidis, I. (2000) Heritage conservation, tourism and urban regeneration: the case of Ladadika.

International Scientific Conference: Tourism on Islands and Specific Destinations. Chios, Greece: University of the Aegean.

Mavrodontis, T. and Christou, E. (2000) Παγκοσμιοποίηση και Τουριστική Βιομηχανία: Σύγχρονη πραγματικότητα και τάσεις

Τουρισμός και Οικονομία, σελ. 95-97, Σεπτέμβριος 2000.

Mavrodontis, T. and Christou, E. (2000) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Αγροτοτουρισμός: Χαρακτηριστικά και τάσεις.

Τουρισμός και Οικονομία, σελ. 90-94.

Mavrodontis, T. (2000) Heritage Conservation, tourism and Urban Regeneration: the old seaport market of “Ladadika”

International Scientific Conference: Tourism on the Islands and Specific Destinations. University of the Aegean, Chios, Greece.

Christou, Ε. and Karamanidis, I. (1999) Reengineering Hospitality Management Curricula: A Global Comparative Approach

ATLAS ASIA '99 Conference: Entrepreneurs/tip and Education in Tourism. Bandung, Indonesia: European Association for Tourism and Leisure Education & Institut Teknologic Bandung

Christou, Ε. and Karamanidis, Ι. (1999) Hospitality management competencies revisited: industry and graduates contemporary perspectives

Joint CHME/EuroCHRIE Conference: The Service Firm Life Cycle. Guilford, U.K.: University of Surrey.

Mavrodontis, T. and Christou, E. (1999) Total Quality Management in Higher Tourism Education: A Conceptual and Empirical Approach

Atlas Conference: Service Quality and Customer Service in Tourism and Leisure, Munich Germany

Christou, Ε. and Karamanidis, I. (1998) ISO 9000 Certification as a branding tool: enhancing competitive strategies in traditional tourism countries

48th Congress proceedings of Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) MARRACECH, MOROCCO

Mavrodontis, T. (1998) Handle with Care: Religious Tourism in Greece, the Case of Mt. Athos

Atlas Conference, Innovatory Approaches to Tourism and Culture, Rethymnon, Crete

Mavrodontis, T. (1995) Placing ERASMUS students in Greek Tourist firms: Problems and Prospects

ATLAS International Conference, Tilburg

Mavrodontis, T. (1993) Εμπειρίες από την Εφαρμογή των Προγραμμάτων ERASMUS και COMETT

Εισήγηση στην Ημερίδα: Σύνδεση της Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 15-1-1993

Mavrodontis, T. (1988) Τα Τ.Ε.Ι. και η Τουριστική Εκπαίδευση

Πρακτικά Ημερίδας του ΕΛΚΕΠΑ

Mavrodontis, T. (1975) Η Αγορά Ευρωδολαρίων και γενικότερων Ευρωνομισμάτων. Διατριβή επί διδακτορία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Ν.Ο.Ε., τ. ΙΖ, Παράρτημα αριθμός 3, 1975, σελίδες 239. Δοκίμια δημοσιευθέντα στο «Θεμέλιο στο Χώρο των Ιδεών», Εκδόσεις Μπαχαράκη, Θεσσαλονίκη, 1980

Mavrodontis, T. (1974) Το Διεθνές Νομισματικό Πρόβλημα και η θέση της Οικονομικής Επιστήμης

Μηνιαίο Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αύγουστος 1974, σελ. 728 επ.

[Επιστροφή στην κορυφή..]


 
Επιστημονική Αναγνώριση – Αναφορές στο Δημοσιευμένο Έργο :

[Επιστροφή στην κορυφή..]

Η εργασία Christou, E., Avdimiotis, S., Kassianidis, P. and Sigala, M. (2004) Examining the factors influencing the adoption of Web-based ticketing: etix and its adopters. ENTER 2004 Conference: Information and Communication Technologies in Tourism. Cairo, Egypt: International Federation of Information Technology in Travel and Tourism (IFITT), αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Park, Y. and Gretzel, U. (2006). Evaluation of emerging technologies in tourism: the case of travel search engines. In, M. Hitz, M. Sigala and J. Murphy (eds.) Information & Communication Technologies in Tourism 2006. Vienna, Austria: Springer-Verlag, 371-382 Στις σελίδες: 372 και 381).
Η εργασία Kilipiris F. (2003) Sustainable Tourism in remote mountainous Greece: Agrotourist attitudes ανδ motivations, αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Valachis, I. and Giouzepas, D. (2005) Landscape Architecture as a dynamic for sustainable development in tourism: the case of vegetation, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές, International Conference on Tourism Development and Planning, June 11-12 2005, Patras. TEI of Patras.
Karamanidis, I. (2005) New marketing opportunities for peripheral tourism small and medium enterprises (SME’s): The renal patients’ market, in Tourism and Hospitality Management, Volume 11, Number 2, June 2005, (ISSN 1330-7533).
Valachis, I., Christou, E., Giouzepas, D. and Tsinikas, N. (2005) Gaining competitive advantage in small-medium Hospitality Enterprises by applying ‘Interactive Landscape’ στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές, VIII International Conference, 26-27 May 2005, Ohrid. F.Y.R. of Macedonia

Christou, R. and Dermetzopoulos, A. (2005) On line buyers» trust in a brand and the relation with brand loyalty: the case of virtual travel agents, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές, VIII International Conference in Tourism: Contemporary trends in Tourism Industry, May 2005, Ohrid. F.Y.R. of Macedonia

Η εργασία Kilipiris, F. (2003) Starting from Scratch: Developing Sustainable Tourism in the Remote Community of Livadia, Greece, αναφέρεται στην εργασία:

Valachis, I. and Karamanidis, I. (2004) Major issues that hospitality management education faces in developing countries in an attempt to develop effective human resources; The Moldovian case, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές, BSUN 2004 Congress, 6-9, 2004. Chisinau , Moldova
Η εργασία Christou, E. and Kassianidis, P. (2002) Consumers’ perception and adoption of online buying for travel products. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.12, No.4, pp.93-107”, αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Li, L. and Buhalis, D. (2006) E-commerce in China: The case of travel International Journal of Information Management, Vol.26, No.2, pp.153-166 (Στις σελίδες: 153, 156 και 165).
Law, R. & Ngai, C. (2005) Usability of travel websites: A case study of the perceptions of Hong Kong Travelers, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol.13, No.2, pp.19-31 (Στις σελίδες: 26 και 30).
Ji-Yeon Lee, J., Sung, H., DeFranco, A. and Arnold, R. (2004) Developing, operating and maintaining a travel agency website: attending to e-consumers and internet marketing issues, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.17, No.2, pp.205-223 (Στις σελίδες: 217 και 223).
Lexhagen, M. (2005) The importance of value-added services to support the customer search and purchase process on travel websites, Information Technology and Tourism, Vol.7, No2, pp.119-128 (Στη σελίδα: 122).
Haemoon, O., Byeong-Yong, K. and Shin, J. (2004) Hospitality and tourism marketing: recent developments in research and future directions, International Journal of Hospitality Management, Vol.23, No.5, pp.425-447 (Στις σελίδες: 432 και 446).
Sigala, M. (2003) Reviewing the Profile and Behaviour of Internet Users: Research Directions and Opportunities in Tourism and Hospitality, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.17, No.2/3, pp. 93-102 (Στις σελίδες: 97 και 101).
Karamanidis, I. (2005) New marketing opportunities for peripheral tourism SMEs: the renal patients’ market, Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol.11, No.2, pp. 13-25 (Στις σελίδες: 14, 19 και 25).
Η εργασία Christou, E., Kilipiris, F., Vasilevska, C., Karamanidis, I. and Marinoski, N. (2000) Strategic academic co-operation in tourism education through Tempus-Phare projects: the case of Ohrid, The Tourism Review, Vol.55, No.1, αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Protogeros, N. (2005) Theoretical issues on environmental accounting information systems in hospitality education, Journal of Tourism & Hospitality Management, Vol.11, No.2, pp. 51-64 (Στις σελίδες: 58 και 63)
Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros N. (2003) The application of environmental accounting information systems in hospitality education: the impact on Greek tourism Sector. International Scientific Conference: Educating for Tomorrow’s Tourism. Co-organised by: University of Strathclyde (U.K.), University of Bitola (F.Y.R.O.M.), Hame Polytechnic (Finland) and T.E.I. of Thessaloniki (Greece). Ohrid, F.Y.R.O.M.” (στις σελίδες: 110 και 114).
Kilipiris, F. (2005) Sustainable tourism development and local community involvement, Journal of Tourism & Hospitality Management, Vol.11, No.2, pp. 27-37 (Στις σελίδες: 28 και 36).
Η εργασία Christou, E. and Karamanidis, I. (1999) Hospitality management competencies revisited: industry and graduates contemporary perspectives. Joint CHME/EuroCHRIE Conference: The Service Firm Life Cycle. Guildford, U.K.: University of Surrey, αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Watson, S. and McCracken, M. (2002) No attraction in strategic thinking: perceptions on current and future skills needs for visitor attraction managers, International Journal of Tourism Research, Vol.4, No.5, pp.367-378 (Στη σελίδα: 370).
Watson, S., McCracken, M. and Hughes, M. (2004) Scottish visitor attractions: Managerial compliance requirements, Journal of European Industrial Training, Vol.28, No.1, pp.39-66 (Στη σελίδα: 66).
Breen, H., Walo, M. and Dimmock, K. (2004) Assessment of tourism and hospitality management competencies: a student perspective, Proceedings of the New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference 2004, Wellington, New Zealand, 8-10 December, pp.22-34 (Στις σελίδες: 23 και 30).
Walo, M. (2001) Assessing the contribution of internship in developing Australian tourism and hospitality students’ competencies, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, Vol.2, No.1, pp.12-28 (Στις σελίδες: 13 και 19)
Valachis, I. (2005) Tourism education and training in Greece: A critical assessment of the role of government and the private sector, Journal of Tourism & Hospitality Management, Vol.11, No.2, pp. 121-134” (Στις σελίδες: 128, 130 και 133)
Valachis, I. (2005) Important features that hospitality management education should overcome in an attempt to develop valuable human resources. Proceedings of the 8th International Scientific Conference: Contemporary Trends in Tourism Industry. Ohrid, FYROM: University of Bitola “St. Kliment Ohridski” (Στις σελίδες: 613, 625 και 626).
Raybound, Mike and Wilkins, Hugh στην εργασία: Generic Skills for Hospitality Management: a comparative study of management expectations and student perception. Περιοδικό Journal of Hospitality and Tourism Management. Ημερομηνία δημοσίευσης 01/08/06
www.emeraldinsight.com Research Report No. 82, στο Further Reading
Η εργασία Christou, E. and Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the hospitality industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies in Greece, The Tourism Review, Vol.54, No1. αναφέρεται στις εξής εργασίες:

Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Protogeros, N. (2005) Theoretical issues on environmental accounting information systems in hospitality education, Journal of Tourism & Hospitality Management, Vol.11, No.2, pp. 51-64 (Στις σελίδες: 58 και 63).
Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros N. (2003) The application of environmental accounting information systems in hospitality education: the impact on Greek tourism Sector. International Scientific Conference: Educating for Tomorrow’s Tourism. Co-organised by: University of Strathclyde (U.K.), University of Bitola (F.Y.R.O.M.), Hame Polytechnic (Finland) and T.E.I. of Thessaloniki (Greece). Ohrid, F.Y.R.O.M.” (στις σελίδες: 110 και 112).
Sigala, M. (2003) ServicesManagementinTourismandHospitality: Theories, PrinciplesandIssuesofKeyResultsArea, Brunico-Bruneck, Italy: University of Bozen-Bolzano (Στη σελίδα: 14).


 

[Επιστροφή στην κορυφή..]Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνεδρίων :

[Επιστροφή στην κορυφή..]

Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αβδημιώτης Σπύρος: Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “24th EuroCHRIE Congress”. University of the Aegean, Thessaloniki, Greece, 2006.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Αβδημιώτης Σπύρος Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “2nd International tempus Conference” που συνδιοργανώσαν τα ιδρύματα: Lahti Polytechnic της Φιλανδίας, University of Strathclyde της Μεγάλης Βρετανίας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, University of Bitola της Π.Γ.Δ.Μ., University Fan Noli της Αλβανίας, University Novi Sad της Σερβίας, και University of Rijeka της Κροατίας. Thessaloniki, Greece, 2006.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “23rd EuroCHRIE Congress”. Academie Accor, Paris, France, 2005.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Αβδημιώτης Σπύρος Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “Educating for Future Tourism” που συνδιοργανώσαν τα ιδρύματα: Hame Polytechnic της Φιλανδίας, University of Strathclyde της Μεγάλης Βρετανίας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, University of Bitola της Π.Γ.Δ.Μ., University Fan Noli της Αλβανίας, University Aleksander Xhuvani της Αλβανίας, και University Ismail Qemal της Αλβανίας. Οχρίδα, Π.Γ.Δ.Μ., 2003.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “International Tourism Students’ Conference” του European Tourism Universities’ Partnership, Χαλκιδική, 2003.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Αβδημιώτης Σπύρος Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της ημερίδας “Τουριστική Εκπαίδευση και Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση” του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2001.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “62nd Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Texas, U.S.A., 2007.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “61st Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Washington D.C., U.S.A., 2006.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “60th Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Las Vegas, U.S.A., 2005.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “59th Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Philadelphia, U.S.A., 2004.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “58th Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Palm Springs, U.S.A., 2003.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “57th Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Orlando, U.S.A., 2002.

Παναγιώτης Κασσιανίδης Κριτής (reviewer) άρθρων του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “56th Annual International CHRIE Convention & Exhibition”, Toronto, Canada, 2001.

Κιλιπίρης Φώτης 2003- - Κριτής (Reviewer) και μέλος του Editorial Board του επιστημονικού περιοδικού «Tourism and Hospitality Management», ISSN 1330-7533.

Κιλιπίρης Φώτης 2004 - Κριτής (Reviewer) του 17th Biennial International Congress «Tourism and Hospitality Industry 2004: New Trends in Tourism and Hospitality Management», Opatija, Croatia (April 14-16).

Καραμανίδης Ιωάννης: Διεθνές Συνέδριο "Tourism and Hospitality Education", Ohrid, FYROM. Συνδιοργάνωση, Haame Polytechnic (Φιλανδία), University of Strathclyde (Μ. Βρετανία), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Ελλάς), University of Bitola (FYROM), University of Korca (Αλβανία), University of Elbasan (Αλβανία), University of Vlora (Αλβανία). Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου (με κριτές).

Καραμανίδης Ιωάννης: Διεθνές Συνέδριο "New Trends in Tourism Education", Ohrid FYROM. Συνδιοργάνωση, Lahti Polytechnic (Φιλανδία), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Ελλάς), University of Novi Sad (Σερβία), University of Rijeka (Κροατία), University of Korce (Αλβανία), University of Bitola (FYROM).
Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου (με κριτές).

Καραμανίδης Ιωάννης: 24ο Διεθνές Συνέδριο "In Search for Tomorrow's Tourism Travel and Hospitality", Θεσσαλονίκη
Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, EuroCHRIE, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου (με κριτές).

Καραμανίδης Ιωάννης: Biennal International Congress: "Tourism and Hospitality Industry 2006: New trends in Hospitality Management" 03-05 Μαΐου 2006. Διοργάνωση: Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Κροατία.

Καραμανίδης Ιωάννης: 2nd International Scientific Congress: “Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges Διοργάνωση: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, University of Rijeka, University of Novisad, University of Bitola, Haame Polytechnic. Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής

Καραμανίδης Ιωάννης: Διεθνές Συνέδριο, "Tourism Opportunities for Middle East Countries", Ιούνιος 2006. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Mavrodontis Thomas: Μέλος του προεδρείου συζήτησης με θέμα: «Hotel Animation: Ένα νέο επάγγελμα στο τουριστικό περιβάλλον», που οργανώθηκε από τον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της PHILOXENIA της ΔΕΘ, 4 Νοεμβρίου 2000.

Mavrodontis Thomas: Συμμετοχή στην ομάδα παρουσίασης του θέματος Resort Management in Europe: Demonstration and discussion of case studies (with Mike Morgan and Solveig Bohn), in the 1st International Conference of Partner Institutions, Budapest, Hungary, 21-25 March, 2001.

Mavrodontis Thomas: Συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι Ι του Διεθνούς Συνεδρίου Οικοτουρισμού (Ε.Ο.Τ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001) με θέμα «Επαγγελματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση» (CDRom και http://www.gto.gr).

Mavrodontis Thomas: Υπεύθυνος της εκπροσώπησης (delegation) του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στα ετήσια Διεθνή Συνέδρια Φοιτητών Τουρισμού (International Tourism Students’ Conferences), που έγιναν στο Faro της Πορτογαλίας (Μάιος 2001), στην Breda της Ολλανδίας (Μάιος 2002), στο Porvoo της Φινλανδίας (Μάιος 2004), στη Μαδρίτη της Ισπανίας (Μάιος 2006), στο Las Vegas των Η.Π.Α. και στο Borlänge της Σουηδίας (Μάιος 2007).

Mavrodontis Thomas: Υπεύθυνος διοργάνωσης (President of the Scientific Committee) του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φοιτητών Τουρισμού, με θέμα “The Future of the Past: Challenges for Heritage Tourism”, που έγινε στο Porto Carras της Χαλκιδικής από 14 έως 18 Μαΐου 2003 (CDRom).

Mavrodontis Thomas:Συντονιστής σε συνεδρία (session) του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον». Session: Sustainable Tourism and the Environment: Management and Policy Considerations, Χίος, 2-5 Οκτωβρίου 2003.

Mavrodontis Thomas:Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ( Scientific Committee) και συντονιστής σε συνεδρία (session) του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Educating for Tomorrow’s Tourism. Ohrid, FYROM, October, 10-12, 2003.

Mavrodontis Thomas:Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ( Scientific Committee) και συντονιστής σε συνεδρία (session) του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Progress in Tourism and Hospitality: Present & Future Challenges, 1-4 June2006, Electra Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.

Mavrodontis Thomas: Υπεύθυνος διοργάνωσης (Πρόεδρος της οργανωτικής και συμβουλευτικής επιτροπής) του Διεθνούς Συμποσίου για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, HELEXPO και ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 17-18 Νοεμβρίου 2006.

Mavrodontis Thomas: Υπεύθυνος του υπό διοργάνωση 2ου Διεθνούς Συμποσίου για τον Γαστρονομικό Τουρισμό, HELEXPO και Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 12-3 Νοεμβρίου 2007.

[Επιστροφή στην κορυφή..]


Επιμέλεια – Μεταφράσεις Εκδόσεων :


[Επιστροφή στην κορυφή..]

HELLO Tourism, by MAVRODONTIS THOMAS, Evangelos P. Karavangelis. In Resort Management in Europe: Case Studies and Learning Materials, Edited by European Tourism Partnership, Continuum, London and New York, 2000, pp 64-89.

Metsovo, Greece: High on top of Pindos, by Fotis Kilipiris. In: Resort Management in Europe: Case Studies and Learning Materials, Edited by European Tourism Partnership (ETUP), Continuum, New York and London, 2000, pp. 96-104.

MAVRODONTIS THOMAS: Τουριστική και Ταξιδιωτική Βιομηχανία, 3η έκδοση, των: Chuck Y. Gee, James C. Makens, Dexter J.L. Choy, Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα 2001, σελ. 612.

MAVRODONTIS THOMAS: Εισαγωγή στον Τουρισμό: Το Τουριστικό Μάνατζμεντ στον 21ο αιώνα, του Stephen Page, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006, σελ. XXIV+460.

MAVRODONTIS THOMAS: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό του Andrew Holden, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. περ. 250.

MAVRODONTIS THOMAS; Επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς «Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών» των εκδόσεων Παπαζήση.

[Επιστροφή στην κορυφή..]
Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018