Εθνικά προγράμματα

EQUAL : «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Το έργο με τίτλο: «ΑΛΗΛΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» αφορά στην υποστήριξη της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες εργασίας, στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και στη διατήρηση ή βελτίωση της επαγγελματικής του κατάστασης, μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.  Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση, διάδοση και ενίσχυση πρακτικών, ολοκληρωμένων λύσεων δια βίου κατάρτισης (συνδυασμός διαδικασιών κλασικής κατάρτισης & κατάρτισης με χρήση Η/Υ και επικοινωνιών) σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας σαν βασική ομάδα στόχο εργαζομένους στις ΜΜΕ, που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, καθώς και ανέργους. Παράλληλα, το έργο σκοπεύει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση για τις ΜΜΕ και γενικά για όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, ενός μοντέλου δια βίου κατάρτισης-εκπαίδευσης, στηριγμένου σε πραγματικά υλοποιήσιμες λύσεις, βασισμένες στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το μοντέλο, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα από το έργο αυτό, θα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου είναι η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες της αγοράς, με σκοπό την εύκολη εύρεση εργασίας ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενσωμάτωση ομάδων ανέργων στην ομάδα στόχο, που αφενός θα επιτρέψει τη δοκιμή του προτεινόμενου μοντέλου σε διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπινων πόρων και αφετέρου θα υποστηρίξει αποτελεσματικά το μοντέλο εναλλαγής κατάρτισης και απασχόλησης που θα επιλεγεί. Θέση της Α.Σ., είναι ότι ο στόχος αυτός εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα μέσω της διάδοσης και εισαγωγής πρακτικών και τεχνικών Εκπαίδευσης από Απόσταση στη δομή λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν τη γρήγορη και εύκολη προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το μοντέλο κατάρτισης που προτείνεται για το σκοπό αυτό είναι η Ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Λύση- Ο.Ε.Λ. (Total Learning Solution, TLS)

ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση – Ψηφιοποίηση προγράμματος Σπουδών Τμήματος Τουριστικων Επιχειρήσεων»

Το φυσικό αντικείµενο του έργου είναι η αναµόρφωση / ψηφιοποίησης του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η αναµόρφωση αυτή θα επιδιώξει να ενσωµατώσει στον κορµό του Προγράµµατος Σπουδών τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήµης καθώς και τις προόδους της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό ο απόφοιτος του Τµήµατος θα εφοδιαστεί µε προσόντα και επιδεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει µια πολύπλοκη και συνεχώς µεταβαλλόµενη ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική, κοινωνική πολιτιστική και τεχνολογική πραγµατικότητα. Οι βασικοί άξονες της επιχειρούµενης αναβάθµισης είναι οι ακόλουθοι:
•Βελτίωση των παρεχόµενων σπουδών
• Ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας και της ευελιξίας των σπουδών
• Εισαγωγή και ανάπτυξη µαθηµάτων διατµηµατικού χαρακτήρα
• Ανάπτυξη και προσαρµογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
• Εισαγωγή /ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας
• Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής
• Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο Πρόγραµµα Σπουδών
• Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεµιναριακού χαρακτήρα των σπουδών

ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση προγράμματος Σπουδών Τμήματος Τουριστικων Επιχειρήσεων»

Τον Οκτώβριο του 1997 το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.Θ., χρηματοδοτήθηκε από το ΙΙ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του.
   Σκοπός του ΕΠΕΑΕΚ είναι κυρίως η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες της Τουριστικής Βιομηχανίας για σωστά καταρτισμένο ανθρώπινο υλικό.
   Το πρόγραμμα πειραματίζεται σε:
Νέες μεθόδους διδασκαλίας
Νέα εργαλεία διδασκαλίας
Νέες θεματικές ενότητεςΕνδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018