Το Τμήμα

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα που περιέχει εκπαίδευση στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού.
Βρίσκεται λίγο έξω (15 χλμ.) από την Θεσσαλονίκη, στη Σίνδο, μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

Το περιεχόμενο Σπουδών της Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών με εξειδίκευση:

Στη διοίκηση όλων των λειτουργικών και παραγωγικών τομέων των Τουριστικών Επιχειρήσεων

• Στις λειτουργίες διοίκησης των τουριστικών τομέων   ή υπηρεσιών, των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και οργανισμών του κλάδου.

• Στη διοίκηση των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημοσιων επιχειρήσεων που , πέρα των άλλων κλάδων, δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό ( π.χ αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές, συνεδριακά κέντρα, εταιρείες τροφοδοσίας και εκδηλώσεων).

• Στελέχωση ιδιωτικών και δημοσίων φορέων που σχετίζονται με τον τουριστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη,καθώς και εταιρείες συμβούλων.

Εξάλλου το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος οροθετείται γνωστικά στην εφαρμογή των εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων του τουρισμού αναφορικά με τον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού παρεμβατισμού στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 
Α. Η αποστολή του Τμήματος

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς   και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει  στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Για την επίτευξη της αποστολής του το Τμήμα επιδιώκει, μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:
• Την εφαρμογή νέων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικό και να καθιστά ανταγωνιστικούς τους απόφοιτους του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον
• Την επικοινωνία του Τμήματος με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του και ιδιαίτερα με τις μονάδες και φορείς του τουριστικού κλάδου
• Τη συνεργασία με τα άλλα εκπαιδευτικά τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανταλλαγή φοιτητών και τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών και τη σύμπραξη για ερευνητικόυς σκοπούς.
• Τη διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να επιτυγχάνεται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες των τουριστικών μονάδων και φορέων
• Την ταχεία προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς του.
 

Β. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ιδιαιτέρως δε, οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
·         Στο διοικητικό τομέα ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν τα πλαίσια λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων
• Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων
• Στον τομέα της παραγωγής, στον οποία δραστηριοποιούνται στη διοίκηση: δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών
• Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων
• Στον τομέα του marketing όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.
• Στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και στις μονάδες του τουριστικού κλάδου.
• Στο συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία   τουριστικών επιχειρήσεων
 

Γ. Δομή των σπουδών

Οι σπουδές στην Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα
Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ τριών στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ´όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές εκπονήσεις, βιντεοπροβολές κ.α. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή /τριας, περιλαμβανόμενης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
• Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας των φοιτητών, ενώ εισάγονται και διδακτικές μονάδες (ECTS) σε όλα τα εξάμηνα.
 
Στα γνωστικά αντικείμενα της Κατεύθυνσης περιλαμβάνονται:

Μαθήματα γενικής υποδομής από τις οικονομικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, όπως μακροοικονομική, μικροοικονομική, λογιστική, η στατιστική.
Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως εισαγωγή στον τουρισμό, τουριστική οικονομία, τουριστική ψυχολογία, διοίκηση προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρησιακές επικοινωνίες τουριστικών μονάδων, ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμο.
Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την πρακτική αξιοποίηση των δεδομένων της διοικητικής επιστήμης στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, υπηρεσία υποδοχής.
Μαθήματα επιλογής γενικής και κυρίως, ειδικής υποδομής όπως  τουριστική κοινωνιολογία, τουριστική ανάπτυξη, έρευνα τουριστικής αγοράς, οργάνωση συνεδρίων, προγραμματισμός ταξιδίων κ.α, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διοίκηση και το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου.
Τα μαθήματα της ειδικής υποδομής και τα μαθήματα της ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε εκείνα που αφορούν:

• Τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις άλλες μονάδες διαμονής και διατροφής,

• Τα ταξιδιωτικά γραφεία (γενικού και εσωτερικού τουρισμού)

• Στον τουριστικό κλάδο.


Πέραν των ανωτέρω, ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις τους.
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του.
Η πρακτική άσκηση στο αντικείμενο, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.         

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.

• Κάθε χρόνο εισάγονται στο τμήμα μετά από πανελλαδικές εξετάσεις ή λόγω υψηλής βαθμολογίας, περίπου 100 νέοι φοιτητές, οι οποίοι αρχίζουν τις σπουδές τους είτε από το χειμερινό είτε από το εαρινό εξάμηνο σπουδών.
   Επιπρόσθετα, εισάγεται στο τμήμα και ένα αριθμός φοιτητών οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Έλληνες του εξωτερικού και παιδιά ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό.
• Κύπριοι πολίτες.
• Αλλογενείς & αλλοδαποί.
• Ομογενείς υπότροφοι από ξένες χώρες.
• Τυφλοί, κωφάλαλοι, και πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.
• Διακεκριμένοι αθλητές.

Φοιτητές ή απόφοιτοι πανεπιστημίων, οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα: Αρχές Οικονομικής, Αρχές Λογιστικής και μία ξένη γλώσσα (αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά). Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και διεξαγωγή των παραπάνω  εξετάσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, μπορούν να ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:
• Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
• Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού.
• Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
• Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
• Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών.
• Δημόσιες σχέσεις.
• Εποπτεία ορόφων.
• Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Έρευνα αγοράς – πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
• Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια,καφετέριες κ.λ.π.), μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α’.
• Κατάρτιση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος, επίσης ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες όταν αυτές αφορούν τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
• Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
• Έκδοση εισιτηρίων.
• Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
• Σχεδιασμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
• Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
• Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων.

Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης, ασκούν τις δραστηριότητες των έξι παραπάνω άρθρων και όταν αφορούν τουριστικά, ταξιδιωτικά τμήματα καθώς και τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών και σιδηροδρομικών εταιρειών.
• Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.
• Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
• Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές Διευθύνσεις του.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας στους τομείς της ειδικότητάς τους.
• Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018