Στοιχεία μαθήματος

Τίτλος μαθήματος : ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Εξάμηνο : 6ο | Ανάλυση μονάδων [Θ+Ε:ΘΕΩ |ΔΜΘ:5 |ΔΜΕ:0]
Κωδικός μαθήματος : 140601
Εισηγητής : Χρήστου Ε., ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Συνδέει την έρευνα αγοράς με την διαδικασία του τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Παρουσιάζεται επίσης η χρησιμότητα της έρευνας, εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της έρευνας της τουριστικής αγοράς και περιγράφονται τα κύρια τμήματα της έρευνας μάρκετινγκ. Ακόμα, αναλύονται οι έννοιες της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο σπουδαστής θα μπορεί να:

 • Κατανοεί τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της τουριστικής αγοράς.
 • Περιγράψει τους τύπους των σχεδίων έρευνας και να αναλύει τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και τα είδη της έρευνας σύμφωνα με την προέλευση των στοιχείων.
 • Εξηγήσει τους τρόπους συλλογής πρωτογενών στοιχείων και να αξιολογήσει συγκριτικά τις μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό.
 • Περιγράψει τους περιορισμούς της έρευνας της τουριστικής αγοράς και να εντοπίσει τους οργανισμούς που κάνουν έρευνα ή χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της.
 • Αναλύσει την έννοια της δειγματοληψίας στην έρευνα της τουριστικής αγοράς καθώς και των βασικών δειγματοληπτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Αναλύσει τη θεωρία των πιθανοτήτων και να εξετάσει τα πλαίσια της δειγματοληψίας.
 • Περιγράψει εναλλακτικά είδη δειγματοληψίας και τις χρησιμότητες τους, να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιλογή ενός πληθυσμού και ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος.
 • Καταστρώσει ερωτηματολόγια και να κατασκευάσει ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις.
 • Εξηγήσει την τεχνική της λήψης συνεντεύξεων.
 • Χρησιμοποιήσει βασικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας.
 • Αναλύσει την φιλοσοφία και τα στοιχεία του Συστήματος Πληροφόρησης Μάρκετινγκ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ορισμός της έρευνας αγοράς. Ταξινόμηση της έρευνας αγοράς. Τύποι σχεδίων έρευνας. Στάδια της ερευνητικής διαδικασίας: σύνοψη της έρευνας, ερευνητική πρόταση, συλλογή στοιχείων, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, προετοιμασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Είδη έρευνας με βάση την προέλευση των στοιχείων: δευτερογενής έρευνα (εσωτερικά και εξωτερικά αρχεία), πρωτογενής έρευνα (ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνεντεύξεις σε βάθος, πειραματισμός. Συνδυασμοί ερευνητικών μεθόδων, περιορισμοί της έρευνας, έρευνα αγοράς και εξειδικευμένες εταιρίες. Θεωρία της δειγματοληψίας. Πλαίσια δειγματοληψίας. Είδη δειγματοληψίας: τυχαία (απλή τυχαία, συστηματική τυχαία, στρωματοποιημένη, ομαδοποιημένη, δειγματοληψία αντιγράφου), μη τυχαία (δειγματοληψία αναλογίας). Κοινωνικοοικονομικές κατηγοριοποιήσεις. Σχεδιασμός δείγματος: επιλογή πληθυσμού, μέγεθος δείγματος. Σχεδιασμός ερωτηματολογίων: χαρακτηριστικά ερωτήσεων, σφάλματα, ακολουθία, ανοικτές ερωτήσεις, κλειστές ερωτήσεις. Πιλοτική δοκιμή. Συλλογή πληροφοριών. Συνεντεύξεις: μορφές, λήπτες συνεντεύξεων. Ποιοτική έρευνα: έννοια, χρησιμότητα, προβολικές τεχνικές. Σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ: εσωτερικό σύστημα αναφορών, σύστημα νοημοσύνης, αναλυτικό σύστημα. Αναφορά της έρευνας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Απαλλακτική εργασία (ομαδική) ή τελικές γραπτές εξετάσεις.


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 20/03/2019