Στοιχεία μαθήματος

Τίτλος μαθήματος : ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Εξάμηνο : 5ο (κατά επιλογή) | Ανάλυση μονάδων [Θ+Ε:5 ΘΕΩ |ΔΜΘ:5 |ΔΜΕ:0]
Κωδικός μαθήματος : 140507Θ
Εισηγητής : Δεν υπάρχει εισηγητής..

Περιγραφή μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι

 

Ο οινοτουρισμός συνιστά μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, η οποία σχετίζεται με «την επίσκεψη σε οινοποιεία, αμπελώνες, εκθέσεις οίνου, οινικά φεστιβάλ και συναφείς εκδηλώσεις, με τη γευσιγνωσία και την αγορά οίνου ή αμπελοοινικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής, καθώς και με το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εμπειριών αναψυχής, επιμόρφωσης ή πολιτισμού με κεντρικό άξονα τον οίνο» (Αλεμπάκη, 2016). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο οινοτουρισμός αναπτύσσεται δυναμικά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και του επονομαζόμενου «Νέου Κόσμου», επιφέροντας πολλαπλά οφέλη που εκτείνονται πέρα από το αυστηρά επιχειρησιακό πλαίσιο. Ειδικότερα, εκτός από τη δυνατότητα για απευθείας διάθεση της παραγωγής, την οποία παρέχει στους οινοποιούς, ο οινοτουρισμός αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για εκπαίδευση των καταναλωτών σε σχέση με το αμπελοοοινικό γίγνεσθαι. Στις θετικές επιδράσεις του οινοτουρισμού συμπεριλαμβάνονται επίσης και η δημιουργία επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές υποδοχής και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

Η πολυπλοκότητα της φύσης του οινοτουρισμού, τόσο ως πεδίου επιστημονικής έρευνας όσο και ως αντικειμένου πρακτικής ενασχόλησης, επιτάσσει την αναγκαιότητα για μια πολυπρισματική προσέγγισή του. Ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας θα πρέπει να θέτει τις θεωρητικές και πρακτικές βάσεις για την κατανόηση του οινοτουρισμού, τόσο από την πλευρά της Προσφοράς (ο οινοτουρισμός ως στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης ή ως ευκαιρία marketing) όσο και από αυτή της Ζήτησης (ο οινοτουρισμός ως μορφή τουριστικής συμπεριφοράς) (Getz, 2000). Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα διδασκαλίας επιδιώκει μια ολιστική θεώρηση του οινοτουρισμού ως πεδίου διεπιστημονικής έρευνας, προβλέποντας παράλληλα και την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με εμπειρικές-πρακτικές διαστάσεις του φαινομένου, μέσω του συνδυασμού εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων.  

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν εννοιολογικό περιεχόμενο, τη φιλοσοφία και τις επιμέρους διαστάσεις του οινοτουρισμού, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την αναπτυξιακή πράξη. Κατ’ επέκταση, το μάθημα επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διάγνωση των δυνατοτήτων, την οργάνωση και διαχείριση μιας οινοτουριστικής επιχείρησης, καθώς και για το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης ενός οινοτουριστικού προορισμού.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη του οινοτουρισμού, να αναφέρουν τις επιδράσεις του στις επιχειρήσεις και την τοπική ανάπτυξη, να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των οινοτουριστών κτλ. Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:

  1. Τι είναι ο οινοτουρισμός και ποια η σχέση του με άλλες μορφές τουρισμού;
  2. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση της οινοτουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και τον κόσμο;
  3. Τι περιλαμβάνει το οινοτουριστικό προϊόν και ποια είναι τα κύρια συστατικά μιας ολοκληρωμένης οινοτουριστικής εμπειρίας;
  4. Τι είναι σε θέση να προσφέρει μια οινοτουριστική επιχείρηση και τι είναι οι Δρόμοι του Κρασιού;
  5. Ποιος είναι ο οινοτουρίστας και τι αποζητά; Γιατί δεν υπάρχει ενιαίος τύπος οινοτουρίστα και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση της αγοράς του οινικού τουρισμού;  
  6. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς; 
  7. Με ποιους τρόπους συμβάλλει ο οινοτουρισμός στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη;
  8. Γιατί είναι αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός και ποια στάδια περιλαμβάνει η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού;


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 20/03/2019