Στοιχεία μαθήματος

Τίτλος μαθήματος : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εξάμηνο : 3ο | Ανάλυση μονάδων [Θ+Ε:5 ΘΕΩ |ΔΜΘ:5 |ΔΜΕ:0]
Κωδικός μαθήματος : 140304
Εισηγητής : Χρήστου Ε., ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρµογές που χαρακτηρίζουν το Τουριστικό Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριµένα, µετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος αυτού, ο φοιτητής θα µπορεί να:
• Εξηγήσει το εννοιολογικό περιεχόµενο και τις προσεγγίσεις του τουριστικού μάρκετινγκ.
• Περιγράψει την δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης και την σχέση τους µε την φιλοσοφία του τουριστικού µάρκετινγκ.
• Αναλύσει την διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού µάρκετινγκ.
• Αναλύσει τους τρόπους µε τους οποίους εντοπίζονται οι ανάγκες και οι επιθυµίες των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων.
• Περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται για την τµηµατοποίηση της τουριστικής αγοράς, την στόχευση τµηµάτων καταναλωτών και την τοποθέτηση τουριστικών προϊόντων σε διαφορετικά τµήµατα.
• Εξηγήσει τις αρχές που χαρακτηρίζουν την έρευνα της τουριστικής αγοράς.
• Αναλύσει την έννοια και την χρησιµότητα του µίγµατος τουριστικού µάρκετινγκ και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν.
• Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά µε τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
• Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά µε την τιµολόγηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά µε την διανοµή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά µε το µίγµα τουριστικής επικοινωνίας.
• Αναλύσει την αξία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται στις προσωπικές πωλήσεις, την προώθηση των πωλήσεων, την διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις και το merchandising.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Ορισµός και αρχές του τουριστικού µάρκετινγκ. Φιλοσοφία και διαδικασία του τουριστικού µάρκετινγκ. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην τουριστική αγορά διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά τουριστικών προϊόντων. Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού µάρκετινγκ. Ανάγκες καταναλωτών. Ψυχολογία των καταναλωτών. Τµηµατοποίηση της τουριστικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισµού. Έρευνα τουριστικής αγοράς (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ερωτηµατολόγια, σύστηµα πληροφοριών µάρκετινγκ). Μίγµα τουριστικού µάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Προϊόν: εικόνα (image), µάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων,κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιµή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαµψία και ευκαµψία τιµών, παράγοντες διαµόρφωσης της τιµής, διαφοροποίηση τιµής, τεχνικές καθορισµού της τιµής. .ιανοµή: κανάλια διανοµής, ενδιάµεσοι, επιλογή καναλιών διανοµής, πολιτική ενδιαµέσων. Μίγµα επικοινωνίας: µοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασµός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήµισης, ανάπτυξη διαφηµιστικής καµπάνιας, στόχος και τεχνικές δηµόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
• Ατοµικές γραπτές εργασίες (50% της τελικής βαθµολογίας).
• Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθµολογίας).
Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 20/03/2019