Στοιχεία μαθήματος

Τίτλος μαθήματος : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Εξάμηνο : 4ο | Ανάλυση μονάδων [Θ+Ε:5 ΘΕΩ |ΔΜΘ:5 |ΔΜΕ:0]
Κωδικός μαθήματος : 140402
Εισηγητής : Ταρνανίδης Θ.

Το μάθημα αυτό σκοπεύει στο να βοηθήσει τον προπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν την Συμπεριφορά των Καταναλωτών Τουριστικών Προϊόντων. Το περιεχόμενο του μαθήματος βασίζεται σε στοιχεία και θεωρίες δανεισμένες κυρίως από την ψυχολογία και την κοινωνιολογία, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες του στοχευμένου μάρκετινγκ. Η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί αναπόσπαστο πεδίο του τουριστικού μάρκετινγκ.

Σκοποί και Στόχοι του Μαθήματος:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Περιγράψει μοντέλα αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τουρισμό.
 • Αναλύσει τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αγοραστικών αποφάσεων των καταναλωτών.
 • Εξηγήσει και ερμηνεύσει εναλλακτικούς τύπους αγοραστικής συμπεριφοράς.
 • Αναπτύξει το μοντέλο της αγοραστικής διαδικασίας, και να εμβαθύνει στα συστατικά του (αναγνώριση προβλήματος, αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση λύσεων, απόφαση για την αγορά, και συμπεριφορά μετά την αγορά).
 • Αναλύσει την έννοια και την σημασία της ανάμιξης με το προϊόν.
 • Αναλύσει ζητήματα σχετικά με την διαχείριση της μάρκας και την προσήλωση στην μάρκα.
 • Αναλύσει ζητήματα σχετικά με την τμηματοποίηση της αγοράς και την επιλογή τμημάτων-στόχων.
 • Αναλύσει ζητήματα σχετικά με την διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντων σε καταναλωτικές αγορές.
 • Περιγράψει τον ρόλο της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και της αξίας.
 • Αναπτύξει ζητήματα σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος μάρκετινγκ στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.
 • Αναπτύξει ζητήματα σχετικά με τις βιομηχανικές αγορές και την αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

 

Συνοπτικά Περιεχόμενα:

Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων αγοράς. Η ψυχολογία της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Κίνητρα, υποκίνηση και αγοραστική συμπεριφορά. Προσωπικότητα, τρόπος ζωής και καταναλωτική συμπεριφορά. Στάσεις και ανάλυση των στάσεων των καταναλωτών. Ατομικές προτιμήσεις, ατομική ζήτηση και αγοραστική συμπεριφορά. Το κοινωνικό, και πολιτιστικό περιβάλλον της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ομάδες συμμετοχής και ομάδες αναφοράς σε σχέση με την συμπεριφορά του καταναλωτή. Τμηματοποίησης καταναλωτικών αγορών και επιλογή και στόχευση σε τμήματα καταναλωτών. Τοποθέτηση προϊόντων σε καταναλωτικές αγορές. Μάρκα και προσήλωση στην μάρκα. Ανάμιξη με το προϊόν. Ικανοποίηση καταναλωτών. Προστασία των καταναλωτών. Περιβάλλον μάρκετινγκ και συμπεριφορά των καταναλωτών.


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 20/03/2019