Ανάγνωση ανακοίνωσης

Τίτλος ανακοίνωσης : Ερωτήσεις προς συζήτηση (κεφ 1-7)
Συγγραφέας : Μαυροδόντης Θωμάς
Ημερομηνία υποβολής : 15/04/2008
Μάθημα :  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαβάστηκε 2948 φορές
_____________________Τουριστική Οικονομία


Ερωτήσεις
και Θέματα για Συζήτηση


ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  Γ. ΛΑΓΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ,  ΑΘΗΝΑ,  2005


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην τουριστική οικονομική


1. Πιο είναι το εννοιολογικό περιεχόμενο (ορισμός) και ποια η
σημασία της τουριστικής οικονομικής; (σελ. 31)


2. Τι εννοούμε με τον όρο «διεπιστημονική συγκρότηση του
τουρισμού»; (σελ. 32-34)


3. Ποιο είναι το θεμελιώδες και ποια  τα βασικά προβλήματα που καλείται να
αντιμετωπίσει η τουρισ

;τική οικονομική; Πώς αυτά αντιμετωπίζονται στις σύγχρονες
οικονομίες; Ποιος  είναι εν
προκειμένω ο ρόλος του κράτους; Γιατί  επεμβαίνει ρυθμιστικά το κράτος; (σελ. 34-35)


4. Ποιοι είναι οι περιοριστικοί παράγοντες στους οποίους
προσκρούει η αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών προβλημάτων στην τουριστική
οικονομία; (σελ. 35)


5. Ποιο είναι το αντικείμενο της τουριστικής οικονομικής;  Ποια είναι τα θεμελιώδη ερωτήματα που
απορρέουν από το νόμο της στενότητας, όπως εκδηλώνεται στην περίπτωση της
τουριστικής οικονομίας; (σελ. 35-36).


6. Ποιες είναι οι τρεις βασικές ενότητες στις οποίες υποδιαιρείται
η τουριστική οικονομική; Ποιο  είναι το γνωστικό αντικείμενο μιας εκάστης εξ αυτών; (σελ. 36-37)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2: Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των
τουριστών


1.     Ποιες κριτικές παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν σχετικά με την
τυπολογική   ανάλυση των
τουριστών; (σελ. 59-62)


2.     Ποιες είναι οι τρεις γενικές μορφές στις οποίες κατηγοριοποιείται ο
τουρισμός; Τι ορολογία χρησιμοποιείται σχετικά με τις δυο από αυτές; Τι
εννοούμε με τον όρο «πλέγματα δραστηριοτήτων»; (σελ. 62-63).


3.     Ποιες είναι οι εξελίξεις και οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα
τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο και είχαν ως συνέπεια την ανάπτυξη των
ειδικών μορφών τουρισμού; (σελ. 63-65).


4.     Ποιοι είναι οι συντελεστές της τουριστικής δραστηριότητας που
προσδιορίζουν το περιεχόμενο κάθε διακριτής μορφής τουρισμού; (σελ. 65-66).


5.     Ποιοι είναι οι τέσσερις βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τις
εννοιολογικές οριοθετήσεις των διαφόρων μορφών τουρισμού; (σελ. 66).


6.     Μαζικός τουρισμός: α) Ποιοι παράγοντες συνέβαλλαν στην ανάπτυξή του; β)
Να γίνει  διάγραμμα που να
απεικονίζει τον κύκλο ζωής του μεταπολεμικού πρότυπου τουριστικής ανάπτυξης,
που βασίστηκε στον οργανωμένο μαζικό τουρισμό, καθώς το ανερχόμενο νέο πρότυπο
τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο  στηρίζεται στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού; (σελ. 66-68).


7.     Τι γνωρίζετε για τον τουρισμό των ειδικών ενδιαφερόντων. Τι επιδιώκεται
σχετικά από την τουριστική πολιτική; Να αναλυθεί μια από ειδικές μορφές
τουρισμού. (σελ. 68-75).


8.     Εναλλακτικός τουρισμός  (Ε.Τ.) α) Έννοια (ορισμός), β) Ποιοι άλλοι γενεσιουργοί όροι (generic terms) περιλαμβάνονται κάτω από τον γενικό όρο
Ε.Τ.; γ) Να αναλυθεί μια από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. (σελ. 75-82)
.


9.     Ποια είναι, συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρισμού, που
επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος/πακέτου και τη διάρθρωση της
τουριστικής ζήτησης; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα (Διάγραμμα 2.5) και να
δοθούν επεξηγήσεις, αντιπαραβάλλοντάς το  με  αυτό που
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της κλασικής μορφής τουρισμού (σελ. 82-86).


10.  Τι περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των τουριστών και ποιες είναι οι
ομάδες παραγόντων που  διαμορφώνουν
τα παραπάνω χαρακτηριστικά; (σελ. 86-87).


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3: Η οικονομική διάσταση του τουρισμού


1.     Να γίνει περιγραφή και ανάλυση του τουριστικού συστήματος, με τη χρήση
και του σχετικού διαγράμματος (Διάγραμμα 3.1) για τη δομή του (σελ. 90-92).


2.     Σε ποια τμήματα τμηματοποιείται το τουριστικό σύστημα σύμφωνα με
τους 
Mill και Morrison (ανάλυση) (σελ.
92-3)


3.     Πώς παρουσιάζεται το τουριστικό σύστημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού; Να γίνει ο σχετικός πίνακας και να αναφερθούν τα θεσμικά στοιχεία
που απαιτεί η αποτελεσματική ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του τουρισμού
(σελ. 93-5).  


4.     Ποιες είναι οι δυσκολίες σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό         του τουρισμού ως οικονομικής έννοιας; (σελ. 100-102)


5.     Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιομορφίες του τουρισμού ως ιδιαίτερης
μορφής τουριστικής ζήτησης; Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η τουριστική
ζήτηση διαφέρει από τη ζήτηση των άλλων αγαθών και υπηρεσιών; (σελ. 102-103).


6.     Ο τουρισμός ως ιδιαίτερη μορφή της προσφοράς (σελ. 103).


7.     Τι γνωρίζετε για τον τουρισμό ως μια ιδιαίτερα διαμορφούμενη ιδιωτική
κατανάλωση; (σελ. 104).


8.     Ο τουρισμός ως τμήμα του διεθνούς εμπορίου:  α) Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ του τουρισμού και των
άλλων συστατικών στοιχείων του διεθνούς εμπορίου; β)Πώς εφαρμόζεται, εν
προκειμένω, το υπόδειγμα
Heckscher-Ohlin (νεοκλασική θεωρία του συγκριτικού κόστους);


9.     Τι γνωρίζετε για τη θεωρία της θεωρία της εσωτερικής ζήτησης του Linder (θεωρία των διεθνών
συναλλαγών); (σελ. 106-107)


10.  Το τουριστικό προϊόν ως οικονομική έννοια:                                                                                                                          α)
Ποια είναι τα στοιχεία που το συνθέτουν;                                                                                           β) Να γίνουν διακρίσεις των τουριστικών αγαθών ανάλογα με το φορέα που
τα παράγει και προσφέρει και ανάλογα με τη φύση τους (107-108).


11.  Να κατασκευαστεί πίνακας που να παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες των
τουριστικών πόρων  (σελ. 111).


12.  Ποια είναι σύμφωνα με τον Middleton τα πέντε κύρια συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος;
(πλήρης ανάλυση) (σελ. 113- 117)


13.  Το τουριστικό πακέτο: α) Ποια είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία του;
β) Ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά; γ) ποιοι είναι οι δυο μεγάλοι τύποι
τους; δ) ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες τουριστικών πακέτων (11); ε) Ποια
είναι η ταξινόμησή τους από την άποψη τιμών πώλησης; (σελ. 117-120).


14.  α) Ποιοι είναι οι τέσσερις μεγάλοι τύποι τουρ οπερέιτορ που
εμπορεύονται τα τουριστικά πακέτα/πακέτα; β) Ποιοι είναι οι τέσσερις κύριοι
τρόποι διάθεσης και διανομής του τουριστικού προϊόντος πακέτου; (σελ. 120-1 και
122-3).


15.  Ποιες είναι αναλυτικά οι πέντε πρακτικές συνέπειες που προκύπτουν από
τον προσδιορισμό του έννοιας του τουριστικού προϊόντος πακέτου; (σελ. 124-125)


16.  Να προσδιοριστεί ο τουρισμός ως βιομηχανία (σελ. 125-7)


 


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6: Το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον
τουρισμό


1.     Να αναλυθεί  το οικονομικό
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τουρισμό; (σελ. 176-180).


2.     Να αναλυθούν τρία από τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με το κοινωνικό
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τουρισμό (σελ. 180-185).


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ
7:  Η οικονομική ανάλυση της
τουριστικής ζήτησης


1.     Ποιες είναι οι προσεγγίσεις της τουριστικής ζήτησης ανάλογα με το
αντικείμενο ενασχόλησης των επιστημόνων που την εξετάζουν; (σελ. 188-190).


2.     Αναλύστε τις συνιστώσες της τουριστικής ζήτησης (σελ. 191-194).


3.     Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης: α) Ποιοι είναι οι
παράγοντες ώθησης και ποιοι έλξης και εμποδίων; β) Να αναφερθούν όλοι οι
παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση και να αναλυθούν δύο από αυτούς
(σελ. 194-201).


4.     Να αναγραφεί ο γενικός μαθηματικός τύπος της συνάρτησης της αγοραίας
(συνολικής)  τουριστικής ζήτησης
και να γίνουν  τρία  διαγράμματα που παριστάνουν, την
καμπύλη της ζήτησης για ένα συγκεκριμένο τουριστικό αγαθό συναρτήσει της τιμής
του, συναρτήσει της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού και ενός υποκατάστατου
προϊόντος. (σελ. 205-209).


5.     Να παρασταθούν με διαγράμματα, όλες οι βασικές περιπτώσεις (τρεις)
συσχέτισης διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος και ζήτησης για τουριστικά προϊόντα
ανάλογα με την ποιότητά τους σελ. 210-2).


6.     Πώς θα παρασταθεί με διάγραμμα η μεταβολή που θα επέλθει στην
τουριστική ζήτηση μιας χώρας όπου θα εκδηλωθεί πανδημία της γρίπης των πτηνών
(σελ. 212-3).


7.     Τι γνωρίζετε για τους δείκτες μέτρησης της ταξιδιωτικής τάσης (214-5).


8.     Να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης (215-7).


9.     Τι γνωρίζετε για την ελαστικότητα ζήτησης τουριστικών προϊόντων ως προς
την τιμή; Να αναφερθούν παραδείγματα υψηλής και χαμηλής ελαστικότητας και να
δοθεί ερμηνεία. Να εξηγηθεί το φαινόμενο
Veblen (σελ. 220-5).


10.  Σχέση ελαστικότητας της τουριστικής ζήτησης ως προς την τιμή και
συνολική τουριστική δαπάνη (σελ. 224-5).


11.  Ποιοι είναι, αναλυτικά, οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν το
βαθμό ελαστικότητας της τουριστικής ζήτησης ως προς την τιμή ενός τουριστικού
προϊόντος; (225-7).


12.   Εισοδηματική ελαστικότητα
της τουριστικής ζήτησης: α) Να γραφεί η σημασία της μέτρησής της, β) Με ποια
σχέση εκτιμάται γ) Να παρασταθεί με τη βοήθεια της καμπύλης του
Engel για τα κανονικά και
για τα κατώτερα τουριστικά αγαθά, δ) Να παρασταθούν με καμπύλες ζήτησης
τουριστικών αγαθών/πακέτων συναρτήσει του εισοδήματος για τα ακόλουθα είδη
τουρισμού: αα) Συνεδριακός τουρισμός, ββ) Επαγγελματικός τουρισμός, γγ) Επίσκεψη
φίλων και συγγενών, δδ) κύριες διακοπές, εε) δευτερεύουσες διακοπές (σελ.
227-31).


13.  Σταυροειδής ελαστικότητα τουριστικής ζήτησης: α) Να γραφεί ο τύπος της
τοξοειδούς, β) Τι σημαίνει αρνητικό και τι θετικό πρόσημο στην τιμή της; γ) Να
δοθούν παραδείγματα  στενών
υποκατάστατων τουριστικών προϊόντων , δ) σε ποια περίπτωση αυτή ισούται με το
μηδέν;


  

Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 25/05/2018